یلدا و شاهنامه

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

یلدا و شاهنامه

۷۹ بازديد
از  آن  پس  برآمد  ز  ایران  خروش
پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش
سیه  گشت  رخشنده  روز  سپید
گسستند    پیوند    از     جمّشید
برو    تیره    شد     فرّه      ایزدی
به   کژی    گرایید   و      نابخردی
پدید   آمد   از  هر  سوی خسروی
یکی   نامجوئی   ز      هر  پهلوی
سپه   کرده   و   جنگ را   ساخته
دل   از   مهر     جمشید   پرداخته
یکایک    ز     ایران   برآمد    سپاه
سوی     تازیان     برگرفتند     راه
شنودند    کانجا   یکی  مهترست
پر   از  هول شاه  اژدرها پیکرست
سواران   ایران   همه  شاه  جوی
نهادند   یکسر   به  ضحاک   روی
به   شاهی   برو   آفرین  خواندند
ورا   شاه   ایران   زمین   خواندند
کی   اژدهافش   بیامد چو     باد
به   ایران  زمین   تاج  بر سر نهاد
از   ایران  و  از   تازیان    لشگری
گزین  کرد  گرد  از  همه کشوری
سوی  تخت جمشید بنهاد   روی
چو   انگشتری کرد   گیتی  بروی
چو   جمشید را  بخت شد کندرو
به   تنگ   اندر  آمد  جهاندار   نو
برفت  و  بدو   داد  تخت  و  کلاه
بزرگی  و دیهیم  و  گنج و  سپاه
چوصدسالش اندرجهان کس ندید
برو   نام   شاهی   و   او   ناپدید