گرانی و عدم نظارت تا کی

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

گرانی و عدم نظارت تا کی

۱۱۱ بازديد
در هر کشوری مردم باید در اولویت باشند و این مردم هستند که پایه های اصلی
حکومت را تشکیل می دهند..