کنترل آتش با کنترل ذهن

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

کنترل آتش با قدرت ذهن

۴۸ بازديد
توانایی تسریع ارتعاشات طبیعی در اتم های ماده برای تغییر درجه حرارت...کنترل آتش با قدرت ذهن، از افسانه تا واقعیت!