کنترل آتش با کنترل ذهن

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

کنترل آتش با قدرت ذهن

۵ بازديد
توانایی تسریع ارتعاشات طبیعی در اتم های ماده برای تغییر درجه حرارت...کنترل آتش با قدرت ذهن، از افسانه تا واقعیت!