کشک و بادمجان ،میرزا قاسمی

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

خوشمزه ترین غذاهای ایران برای گردشگران

۲۰۴ بازديد
از نظر گردشگران خارجی، ایران با کشک و بادمجان و میرزا قاسمی و کباب ...کشک بادمجان