ژاپن و میانجیگری

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

تمایل ژاپن برای میانجیگری بین ایران و ژاپن

۲۱۷ بازديد
تمایل ژاپن به میانجی گری میان ایران و ژاپن و این بار وزارت خارجه ژاپن...ژاپن