پایتخت دوقلوهای جهان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

پایتخت دوقلوهای جهان

۴۰ بازديد
شهر ایگبو اورای نیجریه که قوم یوروبا در آن ساکن هستند،به دلیل تعداد...دوقلوها در شهر ایگبو اورا نیجریه