پایتخت دوقلوهای جهان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

پایتخت دوقلوهای جهان

۳ بازديد
شهر ایگبو اورای نیجریه که قوم یوروبا در آن ساکن هستند،به دلیل تعداد...دوقلوها در شهر ایگبو اورا نیجریه