ویروس های زیبا؟

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ویروس های زیبا؟

۲۲۳ بازديد
ویروس های کشنده ای که به تصاویر و پوسترهای زیبا تبدیل شده انددانشمند و هنرمندی که با سوژه قرار دادن ویروس‌های کشنده، آنها را تبدیل به تصاویر و پوسترهای زیبا می‌کند