وکیل زن در ترکیه

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

جنجال لباس پوشیدن یک وکیل زن در ترکیه

۵۹ بازديد
بنا به گزارش روزنامه حریت ترکیه قاضی محمد می خواست به انجمن...طجنجال بر سر لباس یک وکیل زن در ترکیه