وضعیت بارش ها اول مهر تا13 اسفند97

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

وضعیت بارش ها از مهر تا 13 اسفند97

۳۵ بازديد
وضعیت بارندگی ها در حوضه های آبریز درجه یک کشور از اول مهر تا13اسفند...