میلیاردرهای جهان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

10 میلیاردر اول جهان

۳۲ بازديد
میلیاردرهای جهان در سال جاری میلادی (2019) منتشر شد که به...فهرست ثروتمندترین افراد جهان منتشر شد