مغز انسان به کامپیوتر متصل می شود

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مغز انسان به کامپیوتر متصل می شود

۴۹ بازديد
دانشمندان می گویند با استفاده از ترکیبی از فناوری های نانو و هوش...«مغز انسان» به کامپیوتر متصل می‌شود