مغز انسان به کامپیوتر متصل می شود

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مغز انسان به کامپیوتر متصل می شود

۴ بازديد
دانشمندان می گویند با استفاده از ترکیبی از فناوری های نانو و هوش...«مغز انسان» به کامپیوتر متصل می‌شود