مردی با 28 انگشت

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مردی با 28 انگشت

۱۷۲ بازديد
کارینتر مرد هندی 46 ساله با داشتن 28 انگشت نام...مرد هندی با 28 انگشت