مدل محاسباتی از کلیه انسان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

نخستین مدل محاسباتی از کلیه انسان

۸ بازديد
پژوهشگران دانشگاه واترلو برای بررسی اثر داروها بر کلیه، نخستین مدل...