لکه سیاه گردو

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

گردو و تمام دانستنی ها درباره آن

۹۴ بازديد
بیشتر مردم هنگام پوست کندن گردو متوجه سیاهی دستشان نمی شوند...پاک کردن لکه گردو