فردوسی پور و حمایت های گسترده

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

فردوسی پور و حمایت های گسترده

۵۴ بازديد
در هفنه های اخیر یکی از نخستین برنامه هایی که قربانی سلیقه خاص...محمد مهاجری: رئیس صداوسیما هیچ دخل و تصرفی در حذف عادل ندارد