سرقت از نماینده مجلس

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

سرقت از نماینده مجلس

۱۴۸ بازديد
روز گذشته خبر آمد که مشابه آنچه در سال 1391 برای برخی نمایندگان...