ستاره درخشان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ستاره درخشان تر از خورشید

۶۶ بازديد

ستاره‌ای ۱۵هزار بار درخشانتر از خورشید+عکس(به نقل از تابناک).

ستاره‌ای ۱۵هزار بار درخشانتر از خورشید+عکس