زندگی در آب

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مردمی که مثل ماهی در آب زندگی می کنند

۲۴۱ بازديد
باجائو آن هایی هستند که قرن ها در دریا و بخش های اقیانوس فلیپین...مردمی که مثل ماهی زیر آب زندگی می‌کنند!