زندگی در آب

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مردمی که مثل ماهی در آب زندگی می کنند

۴ بازديد
باجائو آن هایی هستند که قرن ها در دریا و بخش های اقیانوس فلیپین...مردمی که مثل ماهی زیر آب زندگی می‌کنند!