زاینده رود شکوفا تا سه روز دیگر

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

آب زاینده رود تا سه روزه دیگر

۹ بازديد
آب زاینده رود تا 3 روزه دیگر به شهر نصف جهان می رسد...آب زاینده‌رود تا ۳ روز دیگر به اصفهان می‌رسد