زاینده رود شکوفا تا سه روز دیگر

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

آب زاینده رود تا سه روزه دیگر

۹۳ بازديد
آب زاینده رود تا 3 روزه دیگر به شهر نصف جهان می رسد...آب زاینده‌رود تا ۳ روز دیگر به اصفهان می‌رسد