خورشید و نگاهی دیگر

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

خورشید دو روی متفاوت دارد

۶۵ بازديد
فیزیکدانان آمریکایی در شبیه سازی رایانه ای خورشید دریافتند که این...