حقوق نمایندگان مجلس چقدر است

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

حقوق نمایندگان مجلس چقدر است

۲۶۱ بازديد
اگر در نظر بگیریم که یک نماینده مجلس در طی 4 سال هیچ خرج دیگری...