ثروتمندترین فرد جهان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ثروتمندترین فرد جهان

۶۳ بازديد
با امپراطوری ثروتمندترین فرد جهان آشنا شوید...جف بزوس