تکه ای از بهشت

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

بهشت کلیبر در آذربایجان

۲۱۶ بازديد
دره ای جنگلی و سرسبز در شمال آذربایجان شرقی و در شهرستان کلیبر...دره جنگلی مکیدی