تعیین جنسیت

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

روش تعیین جنسیت توسط فراعنه

۶۱ بازديد
یک نمونه از روش های زنان فرعونی چنین بوده است که مراجعه کننده...روش عجیب فراعنه برای مشخص شدن جنسیّت جنین