تصویر بسیارزیبا از ماه و زمین

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

تصویر بسیار زیبا از زمین و ماه

۸۲ بازديد
تصویر بسیار زیبا از زمین و ماه توسط چین به جهان مخابره ....