ترامپ کیست؟

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ترامپ کیست؟

۷۲ بازديد
زمانی که ترامپ در چند مرحله با بحران ورشکستگی مالی مواجه شده بود...آدلسون