ترامپ و ایران

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ترامپ و ایران

۲۱۴ بازديد
ترامپ مدعی است،جان کری باید به دلیل نقض قانون لوگان و ارتباط و ...image.png