بهروز وثوقی و شهاب حسینی

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

بهروز وثوقی و شهاب حسینی

۸۲ بازديد
شهاب حسینی و بهروز وثوقی در یک برنامه سینمایی پس از نمایش 6 فیلم... 			 				 					همکاری شهاب حسینی با بهروز وثوقی در آمریکا