بشارسد و مسیحیان روسیه

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

بشاراسد و مسیحیان سوریه

۱۲۰ بازديد
رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که مسیحیان حاضر در سوریه هیچ گاه در این...(تصاویر)