باباطاهر و دوبیتی های دوست داشتنی

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

باباطاهر و دوبیتی های دوست داشتنی

۷۹ بازديد
تن  محنت  کشی  دیرم  خدایا
دل  حسرت کشی دیرم  خدایا 
زشوق  مِکن  و   داغ    غریبی
به  سینه  آتشی  دیرم   خدایا