اجتماع گوناگون از ستاره های مختلف

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

اجتماع گوناگون از ستاره های مختلف

۱۲۰ بازديد
ناسا در عکس روز خود تصویر خانواده ای از ستاره ها را منتشر کرده است...