مناسبت ها

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷

سعدی شیرازی و حکایتی دیگر از گلستان

پیرمردی را گفتند:چرا زن نکنی؟گفت:با پیرزنانم عیشی نباشد.گفتند:جوانی بخواه چومکنت داری،که گفت: مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست،پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بندد؟ 
پِرِ هَفطاثله جونی می کند         عِشغ مُقری نحی و بونی چِش روشت 
زور  باید  نه  زر،که  بانو  را         گزری   دوست تر   که ده  من  گوشت