تاریخ

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

حقایقی از کشور مصر باستان

۸ بازديد
وقتی درباره مصر باستان صحبت می کنیم،ناخواسته نام کلئوپاترا در ذهنمان...حقایق شگفت انگیز درباره مصر باستان

ایرانی ها و نژاد

۴۲ بازديد
آریایی ها اقوامی بودند که در حدود 5هزار سال پیش در مناطق شمالی آسیا ، کشور کنونی روسیه زندگی می کردند. در حدود 3 هزار سال پیش این اقوام به دلیل سردشدن محیط به سرزمین های پایینی مهاجرت کردند. به سرزمین هایی که امروزه ایران، افغانستان و پاکستان نام دارد. آریایی ها مردمی دامپرور و سوارکار و جنگجو بودندکه یکی از اولین اقوامی بودند که اسبها را اهلی کردند. از آنهابرای سوارکاری و کمک در کارهای کشاورزی بهره بردند. آریایی ها در ایران به سه دسته پارس ها، مادها و پارت ها تقسیم شدند. پارس ها به مناطق جنوبی و مادها به مناطق غربی و پارت ها به مناطق شمالی شرقی ایران رفتند. نخستین دسته قدرتمند آریایی ها را ماد ها تشکیل دادند. سپس پارس ها با شکست مادها توسط کوروش بزرگ فرمانروایی هخامنشی را 550 سال قبل ازمیلاد مسیح تاسیس کردند.آریایی ها در ابتدا آسمان، خورشید و زمین را می پرستیدند تا اینکه پیامبری به نام زرتشت از میان آنها بلند شد و آنها را به یکتا پرستی دعوت کرد.در زمان هخامنشیان دین رسمی آنها دین زرتشت بود. و پیروان زیادی داشت.